platné pro nákup v internetovém obchodě www.jirisandera.cz

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.jirisandera.cz je Ing. Jiří Šandera, Milonice 42, 679 22, IČ: 13717651, DIČ: CZ6109070110, zapsaný v  živnostenském rejstříku č.j.: 370101/776/2012/Ma/4, Sp. značka: 370101/776/2012/Ma Městský úřad Blansko odbor obecní živnostenský úřad, 678 01 Blansko, nám. Republiky 1. Bankovní spojení: č.ú.: 2500232333/2010.

Tyto obchodní podmínky, v souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu www.jirisandera.cz.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Všechny ceny v internetovém obchodě www.jirisandera.cz jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách a jsou pro obě strany závazné, vyjma zjevné chyby (nulová cena apod.). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Součástí těchto obchodních podmínek jsou také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Kupující je s nimi seznámen také v nákupním košíku před samotným odesláním objednávky. Ceny jsou platné pro zasílání po České republice. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (nákupní košík), v němž může měnit objednávané zboží, jeho počet a způsob jeho úhrady a doručení. Součástí košíku jsou i ceny za zboží a náklady na dopravu. Před zasláním objednávky prodávajícímu může kupující zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a kupující je stvrzuje odesláním objednávky. Tento krok je pro obě smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost čtrnáct dnů. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. V případě bezdůvodného nepřevzetí objednaného zboží kupujícím, si prodávající vyhrazuje právo další objednávky od kupujícího nepřijmout. Prodávající má dále právo požadovat úhradu nákladů spojených s doručením objednaného zboží kupujícímu. Platba Kupující může volit z těchto způsobů placení: - hotově nebo platební kartou při převzetí zboží osobně na prodejně; - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (kupující hradí dopravci); - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, přičemž kupující dostane od prodávajícího, na e-mail, číslo účtu, částku k úhradě a variabilní symbol; - fakturou (jen po předchozí domluvě). Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14ti dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

Doprava a platba

Osobní odběr v sídle nakladatelství - zdarma

Česká pošta – dobírka 128 Kč (do 2 ks knih)

Česká pošta – dobírka 158 Kč (od 3 ks knih)

Česká pošta – při platbě předem 98 Kč (do 2 ks knih)

Česká pošta – při platbě předem 128 Kč (od 3 ks knih)

Výši dopravného do zahraničí stanovujeme individuálně po domluvě s kupujícím. Zboží je kupujícímu odesláno v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. Daňový doklad je v případě dopravy poštou přiložen k zásilce, při osobním odběru jej kupující obdrží osobně společně se zbožím. V případě, že je zásilka při doručování na první pohled poškozena, nepřebírejte ji. Česká pošta nám zásilku vrátí zpět a předejdeme tak případným reklamacím. Zboží Vám obratem zašleme znovu.

Expediční lhůta, dostupnost zboží 

Prodávající vyřídí závaznou objednávku a odešle objednané zboží podle dostupnosti - zboží je skladem – zboží bude odesláno nejpozději do 2 pracovních dnů od objednání; v případě platby předem bude zboží odesláno do 2 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího, k osobnímu odběru bude připraveno následující pracovní den od objednání. 

Vyzvednutí nebo převzetí zboží 

Při osobním odběru a platbě na prodejně je kupujícímu poskytnuta lhůta 7 pracovních dnů pro převzetí zboží. Po marném uplynutí této lhůty je kupní smlouva prodávajícím považována za zrušenou. Při nepřevzetí objednaného zboží kupujícím vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na úhradu nákladů spojených s doručením objednaného zboží. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro doručení zdarma. Opakované odeslání zásilky je po dohodě možné, a prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů na doručení předem. 

Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy 

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení zboží platí, že: - prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu zboží (hotově na prodejně nebo bankovním převodem); - náklady na doručení vráceného zboží prodávajícímu hradí kupující; - pro doručení zboží prodávajícímu není možné použít žádnou formu doručovací služby s požadavkem na úhradu jakékoliv částky při převzetí zboží (dobírka). Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již použito nebo je vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené. Jakost zboží při převzetí kupujícím od prodávajícího Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, zboží odpovídá jakostí a provedením smluvenému vzorku nebo předloze, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Tato ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího. Práva kupujícího při nesplnění jakosti při převzetí: Není-li neúměrné k povaze vady, má právo: právo na dodání nové věci, na výměnu, od smlouvy odstoupit, není-li možné dodat novou věc. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Při výměně zboží neběží nová záruka. Reklamace a její uplatnění V případě, že se v průběhu 24 měsíců od převzetí zboží vyskytne na zboží vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění práva z vady tato práva: - jde-li o nepodstatné porušení smlouvy, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, - jde-li o podstatné porušení smlouvy bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, právo na opravu, právo na přiměřenou slevu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně. 

Záruční a reklamační řád 

Pokud není uvedeno jinak, poskytujeme na zboží záruční lhůtu 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Při reklamaci je nutné uvést důvod reklamace (popis závady) a zřetelně vadu označit. Reklamované zboží zašlete prodávajícímu včetně kopie dokladu vystaveného prodávajícím. Dopravu zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující. Zboží zaslané dobírkou nebude převzato. Reklamované zboží zasílejte na adresu: Ing. Jiří Šandera, Milonice 42, 679 22. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů. O výsledku reklamace vyrozumí prodávající kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění reklamace je reklamační protokol předán ihned. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva jako v případě podstatného porušení smlouvy. Doručení nového zboží v případě oprávněné reklamace hradí prodávající. Reklamace se nevztahují na námitky k obsahu knih. Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. 

Ochrana osobních údajů 

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Prodávající považuje veškeré osobní údaje kupujícího za důvěrné a zavazuje se neposkytnout je žádné třetí osobě. Kupující souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů přepravním společnostem v rozsahu potřebném pro doručení zboží. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění a další zákonná práva k těmto údajům. 

Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obchodními podmínkami, které jsou platné v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky, jejichž nedílnou součástí je i reklamační řád platí od 1.10.2020. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.